25600324 1เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น. - 16.30 น. น.สพ.ชัยวัฒน์ โยธคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร น.สพ.วรวิชญ์ วราอัศวปติ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น นายมานะ พานิชถาวร หัวหน้ากลุ่มยุทธฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ประชุมซักซ้อมการติดตามการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จังหวัดขอนแก่น ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น