25600517 2

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม เวลา 13.30 -15.30 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ จากสำนัก/กอง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 2 กรมปศุสัตว์