25591121 2เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.09 น. น.สพ.ชัยวัฒน์ โยธคล สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมปศุสัตว์ ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วย น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ น.สพ.ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ น.สพ.เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผู้อำนวยการกองแผนงาน น.สพ.เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกิจกรรม และเมื่อเวลา 12.00น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์