25600217 1เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น. น.สพ.ชัยวัฒน์ โยธคล เป็นประธานการประชุมหารือโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีสารอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ NECTEC ผู้แทนจากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ EGA ผู้แทนจากบริษัท IRPC และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์