25591230 2เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 9.30 - 11.00 น. น.สพ.ชัยวัฒน์ โยธคล เป็นประธานการประชุมหารือโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2560 โดยมีทีมนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีสารอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์