25591230 3เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 -16.00 น. น.สพ.ชัยวัฒน์ โยธคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมหารือการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW)ในส่วนการรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์