25591129 1เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีผู้แทนของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึก วิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์