25591019 1เมื่อวันที่ 11 ตุลาคมม 2559 เวลา 9.00 - 12.00 น.นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมการมอบนโยบายและแนวทางการปฎิบัติงาน ปี 2560 ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์