25600810 2วันที่ 19 - 20 ก.ค. 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4, เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจตุรพักตรพิมาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภออำเภอสุวรรณภูมิ ลงพื้นที่ติดตาม และตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 6,7 ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด และหมู่ที่ 2,3 ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด