25600810 3วันที่ 24 - 25 ก.ค. 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 8, เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวไทร  ลงพื้นที่ติดตาม และตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  หมู่ที่ 6,10 ตำบลแหลม  อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และหมู่ที่ 2,11 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช