25600810 5วันที่ 1 - 2 ก.ค. 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 5, เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้างฉัตร ลงพื้นที่ติดตาม และตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  หมู่ที่ 5,14 ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง และหมู่ที่ 4,5 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง