25600810 7วันที่ 3 - 4 ก.ค. 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบึงสามพัน  ลงพื้นที่ติดตาม และตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 11,16 ตำบลหนองแจง  อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์