25600810 6วันที่ 31 ก.ค. - 3 ส.ค.2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสอยดาว
ลงพื้นที่ติดตาม และตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เข้าสำรวจโคนม / อาหาร / พื้นที่เพาะปลูกใกล้เคียง ฟาร์มของเกษตรกรรายเดียวกัน
หมู่ที่ 4/5/6/8 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เข้าสหกรณ์โคนมสอยดาว ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เพื่อพบกับกลุ่มเกษตรกรและประธานกลุ่ม
เข้าพบผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี