25600822 1เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 - 15.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำ Enterprise Architecture ขององค์กร โดยได้รับเกียรติ จาก อาจารย์ ดนัยรัตน์ ธนบดีธรรมจารี ซึ่งเป็นผู้ทรงคูณวุฒื ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการ์ ทางด้านการจัดทำ Enterprise Architecture ขององค์กร และ Digital Transformation พร้อมคณะ โดยนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้แทนจากกองแผนงาน กองคลัง และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์