25600914 1ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างแอพ iOS และ Android ด้วย HTML 5,Angular 4, และ Ionic Framework 3 ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีนายชัยวัฒน์ โยธคล ผู้อำนวยการศูนย์ฯเข้าร่วมการฝึกอบรม ในระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์