25580410 1เมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. โดยนายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมคณะ ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนจากกรมการปกครอง เรื่องการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของกรมการปกครอง และโปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนระหว่างสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารกรมการปกครอง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครอง เพื่อพัฒนาระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน