ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศูสัตว์ ได้ร่วมกับ บริษัท Ecart studio จัดสัมนาระดมความคิดเห็นและความต้องการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจ เพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์
ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมภูริมาศ บีชแอนด์สปา จังหวัดระยอง