ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ บริษัท IRCP จัดสัมนาระดมความคิดเห็นและความต้องการใช้งานระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน
ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมภูริมาศ บีชแอนด์สปา จังหวัดระยอง