25581009 1เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะ ร่วมกันสัมภาษณ์ผู้สมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร