นายปิยวิทย์ ธรรมบุตร หัวหน้ากลุ่มระบบภูมิสารสนเทศปศุสัตว์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร หลักสูตร "พัฒนาบุคลากรด้านไอที (GIS)" เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี