25580410 2ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรจากผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและข้าราชการอาวุโส  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์