25580226 1 นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ ได้ร่วมบรรยาย หัวข้อ "ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน"
ในโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร สู่ความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปี 2558
เมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์