25580629 2เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Forum) พร้อมบรรยายนวัตกรรมหัวข้อ "ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์" โดยนายปิยวิทย์ ธรรมบุตร หัวหน้ากลุ่มระบบภูมิสารสนเทศปศุสัตว์ ณ บริเวณศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์