25580206 1นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม ประชุมเร่งรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558
ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์