25580408 02นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มอบพัสดุชำรุดที่จำหน่ายโดยวิธีการแปรสภาพ หรือทำลาย จำนวน 14 รายการ  แก่ เจ้าหน้าที่ "โครงการจุฬา รักษ์โลก"  เพื่อนำส่งให้บริษัทรีไซเคิลดำเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์