25580604 1เมื่อวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 เวลา 16.00 น. นายสุนทร รัตนจำรูญ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดประชุมสัมมนาระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2558 ผ่านระบบ GIN Conference โดยมีผู้แทนจากสำนักงานปศุสัตว์เขต ทั้งหมด 6 เขต เข้าร่วมการประชุม