ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประชุมเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย น้ำหนัก และเกณฑ์การให้คะแนนตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันพฤหัส ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์