25580423 1ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ได้จัดประชุม ประชุมหารือแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองสุขอนามัยสินค้าเกษตรและอาหาร ผ่านระบบ National Single Windown โดยมีนายสุนทร รัตนจำรูญ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้แทนจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558  ณ ห้องผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์