25580420 1เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมหารือ การจัดทำ Mobile Application ของกรมปศุสัตว์บน Smart Device  โดยนายสุนทร รัตนจำรูญ เป็นประธานการประชุม และผู้แทนจาก สำนัก/กอง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์