25580827 1ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดประชุมศูนย์ฯ ครั้งที่ 3/2558 โดย นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธาน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์