ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดประชุมศูนย์ฯ ครั้งที่ 2/2558 โดย  นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธาน เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.30-11.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรมปศุสัตว์