25580825 1นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการกรมปศุสัตว์ เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์