25581009 2ในวันที่ 29 กันยายน 2558 นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คุณวันชัย จรัสแสนประเสริฐ ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์