25580908 2นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ รุ่นที่ 4 โดยมีนายปิยวิทย์ ธรรมบุตร กล่าวรายงาน และมีผู้แทนจากสำนัก/กองส่วนกลาง เข้าร่วมการอบรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และเข้าใจระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์พร้อมทั้งสามารถใช้งานระบบภูมิสารสนเทศได้ ระหว่างวันที่ 2 - 3 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมถิรทินรัตน์ กรมปศุสัตว์ และ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต