25580908 1นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ รุ่นที่ 3 โดยมีนายปิยวิทย์ ธรรมบุตร กล่าวรายงาน และมีผู้แทนจากปศุสัตว์พื้นที่เขต 4 เขต 8 เขต 9 และสำนัก/กองส่วนกลาง เข้าร่วมการอบรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และเข้าใจระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์พร้อมทั้งสามารถใช้งานระบบภูมิสารสนเทศได้ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส