25580828 2นายสุนทร รัตนจำรูญ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ รุ่นที่ 2 โดยมีนายปิยวิทย์ ธรรมบุตร กล่าวรายงานกล่าวรายงาน และมีผู้แทนจากปศุสัตว์พื้นที่เขต 3 เขต 5 เขต 6 และสำนัก/กองส่วนกลาง เข้าร่วมการอบรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และเข้าใจระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์พร้อมทั้งสามารถใช้งานระบบภูมิสารสนเทศได้ ระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส