25580828 1นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ รุ่นที่ 1 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และเข้าใจระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์พร้อมทั้งสามารถใช้งานระบบภูมิสารสนเทศได้  โดยนายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกล่าวรายงานพร้อมทั้งบรรยาย และมีผู้แทนจากปศุสัตว์พื้นที่เขต 1 เขต 2 เขต 7 และสำนัก/กองส่วนกลาง เข้าร่วมการอบรม ระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส