เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเจ้าหน้าที่สำนัก/กอง กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมการอบรม "Big Data Experience Workshop" เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ได้รับความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติการใช้งานเกี่ยวกับ Big Data Experience และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทไมโครซอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด ในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม3 ชั้น 38 บริษัทไมโครซอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร