25580914 3เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อความสำเร็จ" ระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน 2558 ณ โรงแรมภูริมาศ บีช แอนด์สปา จังหวัดระยอง ซึ่งจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งการประชุมสัมมนาฯ ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักกฎหมาย และกลุ่มตรวจสอบภายใน