25580327 1ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว์ จัดประชุมแนวทางการบริหารจัดการบำรุงรักษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกรมปศุสัตว์ เพื่อวางแผนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกรมปศุสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ  โดย นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย  สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน สินค้าปศุสัตว์ กองแผนงาน กองสารวัตรและกักกัน กองคลัง  และ กลุ่มตรวจสอบภายใน  เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์