25580709 1เมื่อวันพฤหัสที่ 9 กรกฎาคม 2558 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. นายสุนทร รัตนจำรูญ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2558 ผ่านระบบ GIN Conference โดยมีผู้แทนจากสำนักงานปศุสัตว์เขต ทั้งหมด 8 เขต เข้าร่วมการประชุม