25580526 1นายสุนทร รัตนจำรูญ เป็นประธานการประชุมหารือสำรวจสถานะปัจจุบันด้านการส่งออกใบรับรองสุขอนามัยสินค้าปศุสัตว์ (Health Certificate) ร่วมกับ มกอช. เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.30-12.00น. ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์