25580817 2เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30น. นายสุนทร รัตนจำรุญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมหารือประชุมเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ภายใต้โครงการ Government Threat Monitoring System (GTM) ร่วมกับ ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย(ThaiCERT) 
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยมี เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด และบริษัท อินเตอร์เนชั้นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมทำความเข้าใจ รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ตามโครงการฯ ณ ศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี, บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)