25580710 1
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.00น. นายสุนทร รัตนจำรุญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมหารือประชุมสำรวจพื้นที่ติดตั้งระบบภายใต้โครงการ Government Threat Monitoring System (GTM) ร่วมกับ ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ThaiCERT)
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยมี เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด และบริษัท อินเตอร์เนชั้นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมรับฟังทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฯ รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อใช้ในการประเมินความพร้อมของการติดตั้งอุปกรณ์ตามโครงการฯ ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์