25580525 2นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมสาธิตและทดสอบระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน (Prototype) และบุคลากรของกรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เพื่อร่วมพิจารณาทดสอบระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน และแก้ไขปรับปรุงก่อนนำไปใช้ปฏิบัติงานจริง
เมื่อวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00-17.00 ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 2 กรมปศุสัตว์