25580525 1ประชุมสาธิตและทดสอบการใช้งานระบบ (Prototype)ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ (Economic Investment Zone of Livestock System)ของหน่วยงาน เพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหา อุปสรรค์ข้อผิดพลาดของระบบงานที่ได้สาธิตและทดสอบการใช้งานระบบฯ ของแต่ละหน่วยงาน และนำไปแก้ไขปรับปรุง เมื่อวันที่ 19-23 พฤษภาคม 2558  ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์