25580805 1ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 จัดประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม โดยมีปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 เข้าร่วมการประชุม