25580727 2ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 จัดประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบทะเบียนเกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 24 -26 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมบุษราคัม และมหาวิทยาลัยราชภัฏขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4 เข้าร่วมการประชุม