25580724 2ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 จัดประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบทะเบียนเกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) ครั้งที่ 2ระหว่างวันที่ 20 -22 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมสบาย และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 เข้าร่วมการประชุม