25580720 1ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 จัดประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบทะเบียนเกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 14 -16 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 และเขต 6 เข้าร่วมการประชุม